Samenwerken in een ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame steden

De uitdagingen zijn groot: klimaatafspraken, een aanzienlijke bouwopgave èn de mobiliteitsvraag van bewoners, bezoekers en bedrijven in drukke steden of op het platteland. En dat allemaal op dat ene 'hele kleine stukje aarde'. De beschikbare ruimte is schaars en staat onder druk. En dus moeten keuzes worden gemaakt.

Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen, om tot slimme en vooral gekoppelde oplossingen te komen. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt ingezet op het inrichten van een Ecosysteem, waarbinnen overheden, markt en kenniswereld samenwerken en 'samen werken'. Zodat die grote opgaven veel meer in samenhang en daarmee effectiever, duurzamer en efficiënter worden opgepakt. Door tal van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen is de afgelopen maanden al hard gewerkt om dit Ecosysteem verder vorm en inhoud te geven en dat werk gaat onverminderd door.

Verbinden

De werelden van mobiliteit en verstedelijking zijn nauw met elkaar verbonden. Niet voor niets vinden beide Vakbeurzen dit jaar tegelijkertijd plaats. Maar digitaal gekoppeld zijn ze nog niet. Steden werken deels op basis van data aan plannen voor nieuwbouw, nieuwe voorzieningen en benodigde infrastructuur. Toch is die data lang niet altijd actueel en daarbij is ook een groot aantal databronnen (nog) niet ontsloten. En de manier waarop we onze steden inrichten – waar en hoe vindt bijvoorbeeld nieuwbouw plaats – en de eisen die steden stellen aan luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid, bepalen de mobiliteitsbehoefte en daarmee ook investeringen: in trein- en andere OV-verbindingen, in wegen en in deelvervoer en mobiliteitshubs. Maar ook in sensoren in de stad die allerlei waardevolle data genereren.

Die mobiliteitsvernieuwing in relatie tot andere opgaven in steden en op het platteland staat in veel gemeenten hoog op de agenda. Dan gaat het om digitaal ondersteunde diensten, deelmobiliteit, hubs, MaaS, slimme stadslogistiek en het stimuleren van lopen en fietsen.

Over die mobiliteitsvernieuwing en de vorming van het Ecosysteem gaat het ministerie van IenW graag met bezoekers in gesprek in stand 2.5.23 (hal 2). Daarnaast organiseert het ministerie op beide beursdagen een aantal inhoudelijke sessies.

Meer informatie vind je onder andere hier en in de speciale community op het DMI-platform: Slimme en Duurzame Steden.

Om meer te weten, bezoek Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in stand 2.5.23 op Vakbeurs Openbare Ruimte en Mobiliteit - Jaarbeurs Utrecht.